گروه داوران مرکز داوری ایران

گروه داوران
Members
46
Sort by
میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
داوری داخلی
داوری در قراردادها و معاملات
سایر موضوعات داوری
داوری در امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
داوری داخلی
داوری بین شرکت‌ها
داوری بین شرکا و سهامداران
داوری در قراردادها و معاملات
داوری در اختلافات بانکی
سایر موضوعات داوری
داوری در سرمایه گذاری داخلی
میزان تحصیلات
دکترا
داوری داخلی
داوری در امور پیمانکاری
داوری در قراردادها و معاملات
داوری در اختلافات ملکی و ثبتی
سایر موضوعات داوری
داوری در صنعت لیزینگ
میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
داوری داخلی
داوری در قراردادها و معاملات
داوری در اختلافات چک و اسناد تجاری
دعاوی مرتبط با داوری
سایر موضوعات داوری
متخصص در دعاوی ابطال رای داور
میزان تحصیلات
دکترا
داوری داخلی
داوری بین شرکت‌ها
داوری بین شرکا و سهامداران
داوری در اختلافات بانکی
سایر موضوعات داوری
داوری بین هولدینگ ها و شرکت های بزرگ
میزان تحصیلات
کارشناسی
داوری داخلی
داوری بین مدیران شرکت‌ها
داوری در قراردادها و معاملات
سایر موضوعات داوری
داوری در صنعت IT
میزان تحصیلات
کارشناسی ارشد
داوری داخلی
داوری بین شرکت‌ها
داوری بین شرکا و سهامداران
داوری بین مدیران شرکت‌ها
داوری در قراردادها و معاملات
سایر موضوعات داوری
داوری قراردادهای کلان داوری پروژه های کلان
میزان تحصیلات
کارشناسی
داوری داخلی
داوری بین شرکت‌ها
داوری بین مدیران شرکت‌ها
داوری در امور پیمانکاری
داوری در قراردادها و معاملات
سایر موضوعات داوری
داوری های مرتبط با مهندسین مشاور
میزان تحصیلات
کارشناسی
داوری داخلی
داوری در اختلافات بانکی
سایر موضوعات داوری
داوری در اختلافات مالی
میزان تحصیلات
کارشناسی
داوری داخلی
داوری در اختلافات ملکی و ثبتی
داوری در تقسیم ارث
داوری در دعاوی خانواده
میانجی‌گری
میانجی‌گری در امور کیفری