آئین نامه هزینه داوری در “ایران داوری”

/ 31 شهریور 1396 / بدون دیدگاه / در آئین‌نامه هزینه‌های ایران داوری / توسط

هزینه داوری

آئین نامه هزینه داوری در “ایران داوری” منطبق با آئین نامه هزینه داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تنظیم گردیده و فقط در میزان هزینه های داوری با آن متفاوت است.

ماده ۱- هزینه های داوری در “ایران داوری” عبارت است از:
الف) هزینه های ثبت دادخواست داوری
ب) هزینه اداری
ج) حق الزحمه داور

ماده ۲-

هزینه ثبت دادخواست داوری، در “ایران داوری” در داوری داخلی ۱۵۰،۰۰۰ (یکصد و پنجاه هزار) ریال و در داوری بین المللی ۴۵ (چهل و پنج) یورو می باشد.

هزینه ثبت دادخواست داوری، هنگام تسلیم دادخواست داوری از خواهان دریافت خواهد شد و در هر حال غیر قابل استرداد است لیکن به عنوان بخشی از هزینه های اداری سهم پرداخت کننده، منظور خواهد شد.

ماده۳-

هزینه اداری در داوری داخلی بر طبق جدول (الف) و در داوری بین المللی بر طبق جدول (ب) تعرفه پیوست می باشد.

ماده۴-

حق الزحمه داور در داوری داخلی بر طبق جدول (ج) و در داوری بین المللی برطبق جدول (د) تعرفه پیوست محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره۱- مجموع حق الزحمه داوری در داوری سه نفری به نسبت ۴۰% برای سرداور و ۳۰% برای هر یک از داوران اختصاصی طرفین، تسهیم خواهد شد.

تبصره ۲- در صورتی که طرفین و داور یا داوران به مبلغ کمتری بابت حق الزحمه داوری توافق کرده باشد، به همان ترتیب عمل خواهد شد.

ماده۵-

مراحل و زمان پرداخت هزینه ها (اعم از پیش پرداخت و علی الحساب) مطابق آئین داوری “ایران داوری” خواهد بود.

ماده۶-

در صورتی که هریک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه ها خودداری کند، طرف دیگر می تواند سهم طرف ممتنع را بپردازد، و مادام که هزینه های مقرر پرداخت نشده، رسیدگی به پرونده متوقف خواهد شد.

ماده۷-

هزینه کارشناسی که در جریان داوری انجام شود طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه برای کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

ماده۸-

هرگاه در جریان داوری، پرداخت هزینه های جدیدی از قبیل کارشناسی یا سفر ضرورت پیدا کند، “ایران داوری” هزینه های مربوط را با رعایت عرف و رویه ذیربط تعیین می کند و پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است مگر آنکه طرفین یا داوران ترتیب دیگری را توافق یا مقرر کرده باشند.

درصورتی که انجام داوری مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد هزینه اخذ روادید و پرداخت فوق العاده روزانه “داور” بالمناصفه بر عهده طرفین است.

ماده۹-

هزینه های داوری در مورد ادعای متقابل، بر اساس جداول و ضمیمه این آئین نامه محاسبه و دریافت می شود.

ماده۱۰-

حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست یا تعیین ارزش خواسته ممکن نیست در داوری داخلی برای هر داور حداقل ۱،۳۰۰،۰۰۰ (یک میلیون و سیصد هزار ریال) ریال و در داوری بین المللی برای هر داور حداقل ۹۵۰ (نهصد و پنجاه هزار) یورو است.

چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد دبیرکل “ایران داوری” هزینه معقول و متعارفی را با توجه به اوضاع و احوال پرونده تعیین می کند و پرداخت آن بالمناصفه برعهده طرفین است.

ماده ۱۱-

در صورت استرداد دعوی یا در صورتی که دعوا بر اساس گزارش اصلاحی یا سازش خارج از داوری مختومه شود نصف هزینه داوری دریافت می شود.

مرکز ایران داوری می تواند با توجه به مرحله رسیدگی و متناسب با میزان کار انجام شده، هزینه های داوری را به مبلغ متعارف کمتر یا بیشتری تعیین کند که پرداخت آن بالمناصفه بر عهده طرفین است.

ماده ۱۲-

دبیرکل “ایران داوری” می تواند با توجه به اوضاع و احوال پرونده و وضعیت طرف دعوی که پرداخت هزینه ها بعهده اوست، حداکثر تا ۳۰% از بخش هزینه های اداری را کاهش دهد.

تخفیف بیش از مبلغ مذکور با هیات مدیره “ایران داوری” است.

ماده ۱۳-

هزینه های داوری و کارشناسی در دعاوی خاصی که از پیچیدگی های حقوقی و فنی و تخصصی برخوردارند متناسب با کیفیت و نوع و حجم کار، با نظر “ایران داوری” تعیین می شود.

ماده ۱۴-

هزینه های داوری در محیط دیجیتال یا با استفاده از امکانات شبکه های مجازی (نظیر اینترنت)، مشمول این آئین نامه است و در صورتی که هزینه های اضافی لازم باشد در هر مورد خاص با رعایت عرف و رویه جاری، توسط “ایران داوری” تعیین و دریافت می شود.

ماده ۱۵-

هزینه های داوری در پرونده هایی که “ایران داوری” به اتفاق سایر مراکز یا موسسات داوری یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، اعم از ایرانی و خارجی، انجام وظیفه می کند حسب مورد متناسب با نوع و حجم کار و با رعایت همین مقررات از سوی دبیرکل “ایران داوری” تعیین و وصول می شود.

ماده ۱۶-

جز در مواردی که طور دیگری توافق شود هزینه کارشناسی در دعاوی که به کارشناسی “ایران داوری” ارجاع می شود معادل تعرفه قوه قضائیه در مورد کارشناسان است.
هزینه میانجی گری یا سازش در دعاوی که به “ایران داوری” ارجاع می شود نصف هزینه های اداری و حق الزحمه داوران است.

ماده ۱۷-

نحوه تسهیم هزینه ها و مسئولیت پرداخت آن توسط طرفین یا یکی از آنها در رای داوری، تعیین خواهد شد در صورتی که در این خصوص ترتیباتی بین طرفین مقرر شده باشد به همان ترتیب، عمل می شود.

ماده ۱۸-

این آیین‌نامه در مورد هزینه داوری در “ایران داوری” در ۱۸ ماده و ۲ تبصره در جلسه ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ هیأت مدیره “ایران داوری”تهیه و تأیید شد و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۲/۳۱ به تصویب هیات مدیره موسسه بین المللی حقوقی و داوری برهان اول رسید.

 

جداول هزینه های اداری و حق الزحمه داوری در “ایران داوری”

جدول الف- هزینه های اداری در داوری داخلی

۱- خواسته تا پنجاه میلیون ریال برابر با یک میلیون ریال
۲- خواسته بیش از پنجاه ملیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال برابر با یک و نیم درصد مازاد
۳- خواسته بیش از دویست و پنجاه میلیون تا یک میلیارد ریال برابر با یک درصد مازاد
۴- خواسته بیش از یک میلیارد ریال تا سه میلیارد ریال برابر با ۰/۷% مازاد
۵- خواسته بیش از سه میلیارد ریال برابر با ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال

جدول ب- هزینه‌های اداری در داوری بین‌المللی

۱- خواسته تا ده هزار یورو برابر با پانصد یورو
۲- خواسته بیش از ده هزار یورو تا پنجاه هزار یورو برابر با سه درصد مازاد
۳- خواسته بیش از پنجاه هزار یورو تا یکصد هزار یورو برابر با ۱/۴% مازاد
۴- خواسته بیش از یکصد هزار یورو تا پانصد هزار یورو برابر با ۰/۶% مازاد
۵- خواسته بیش از پانصد هزار یورو تا ده میلیون یورو برابر با نیم درصد مازاد
۶- خواسته بیش از ده میلیون یورو برابر با ۱۴۵۰۰ یورو

جدول ج- حق الزحمه داور در داوری داخلی

۱- خواسته تا پنجاه میلیون ریال برابر با پنج درصد خواسته دعوا
۲- خواسته بیش از پنجاه میلیون تا دویست و پنجاه میلیون ریال برابر با سه درصد مازاد.
۳- خواسته بیش از دویست و پنجاه میلیون تا یک میلیارد ریال برابر با دو درصد مازاد
۴- خواسته بیش از یک میلیارد تا ده میلیارد ریال برابر با ۱/۴% مازاد
۵- خواسته بیش از ده میلیارد تا پنجاه میلیارد ریال برابر با ۰/۹% مازاد
۶- خواسته بیش از پنجاه میلیارد تا یکصد میلیارد ریال برابر با ۰/۴% مازاد
۷- خواسته بیش از یکصد میلیارد تا پانصد میلیارد ریال برابر با ۰/۲۰% مازاد.
۸- خواسته بیش از پانصد میلیارد ریال برابر با یک در هزار مازاد.

جدول د- حق الزحمه داور در داوری بین المللی

۱- خواسته تا ده هزار یورو برابر با پانزده درصد خواسته دعوا.
۲- خواسته بیش از ده هزار یورو تا هفتاد و پنج هزار یورو برابر با چهار درصد مازاد.
۳- خواسته بیش از هفتاد و پنج هزار یورو تا یکصد و پنجاه هزار یورو برابر با سه درصد مازاد.
۴- خواسته بیش از یکصد و پنجاه هزار یورو تا هفتصد و پنجاه هزار یورو برابر با دو درصد مازاد.
۵- خواسته بیش از هفتصد و پنجاه هزار یورو تا یک میلیون و پانصد هزار یورو برابر با یک و نیم درصد مازاد.
۶- خواسته بیش از یک میلیون و پانصد هزار یورو تا پنج میلیون یورو برابر با چهل و پنج صدم درصد مازاد.
۷- خواسته بیش از پنج میلیون یورو تا ده میلیون یورو برابر با بیست و سه صدم درصد مازاد
۸- خواسته بیش از ده میلیون یورو تا پنجاه میلیون یورو برابر با یک در هزار مازاد.
۹- خواسته بیش از پنجاه میلیون یورو برابر با نیم در هزار مازاد.

 

 


  • تلفن تماس برای دریافت مشاوره و خدمات داوری: 02188321088 و 02188323279
  • تلفن همراه برای طرح درخواست مشاوره و خدمات داوری: 09123836621 و 09122985077
  • ایمیل برای طرح سوالات و درخواست ها و ارسال مدارک: irandavary@gmail.com
  • تلفن همراه برای ثبت نام در دوره های آموزش داوری: 09059298683

درباره نویسنده مدیریت "ایران داوری" ایران داوری یک سازمان داوری غیر دولتی و تخصصی است که بر اساس یک شیوه منظم داوری، برترین و با کیفیت ترین خدمات داوری را به مدیران و فعالان اقتصادی، ارائه می نماید.
مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.